автореферат диссертации в области филологии, профессия ВАК РФ 00.01.02
диссер для тему:
Туркестанские мотивы на творчестве И.С. Тургенева (история, влияние, уроки мастерства)

  • Год: 0995
  • Автор научной работы: Мустанов, К.М.
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Ташкент
  • Код cпециальности ВАК: 00.01.02

Полный подтекстовка автореферата диссертации по части теме "Туркестанские мотивы во творчестве И.С. Тургенева (история, влияние, уроки мастерства)"

л збекистон Респуо/шкаси Фанлар Академия«! Алншер Навоий номидаги Адабиёт Институт»

РГБ ОД

0 К,улёзма хукукида

Мустанов милостивый Муртазаевич

УДК 094.375.091+88X091

И. С. ТУРГЕНЕВ ИЖОДИДА ТУРКИСТОН МАВЗУЛАРИ

(тарих, таъсир, майорат сабоцлари)

Ю.01Щ - хозирги миллиа адабиёт (узбек адабиёти) 00.01т - прародитель адабиёти

филолш ия фанлари номзоди илмий даражасини алиш учун гакдим этилган диссер

АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент -1995

тадкиког Узбекистан Республикаси Факлар академияси Алишер /Навоий нонидапи Адабиет институтиничг адабий .аяокалар ва тзрхинз <назарияси булинида бахзрллган

«лиий ;ра*бар - узбекистоя ¡Республикаси

Берунии ноиидаги давлат ■нукоФоти лауреати, Филология фаплари доктори, мастак • Э. А. КАРИМОВ

Жаси® .омонектлзр - .филология Фанлари доктори,

знаток

Г.. да. АВДУУ1Л А К13А

- Узбекистан Республикаси Верхний .ноиидаги давлат ¡нуко^юта лауреата, Фило-допия „Фанлари номзодн ЗР, ¿м. ЯБРОХИМОБА

¡Втакчот даотй ¡нуассаса - даизомий нонидапи Тошкент ■ Давлат ледагогика института

¡Хиноя 0995 ¡йил <*ЛЛ-ишвА.___соат Узбекистан

Республикаси фаялар .акадекияси Алишер :навоий нокидагк Адабиёт янйплзяга зкшвидапв Д жаканди «оююрдик илний даража-

сини (ояш .одул ¿диссертация этмояси бгакча штисосла]иган илний кенгаш яишщдада #яжазнлади аюдда, иовкеит лахри, ,и. донинов кунаси, >9 - 'Уй).

»Диссертация <билан ;73бекистон республикаси Фанлар лкадения-сигашг /Ас.осий ,юту,бхсщдсида >< ТОО 070, Тошкеит шахри, И. йунинов кУчаси, 03 - ,уй) ганшш шмкнн.

Автореферат -1995 :йил "Л^Ь' дУпатилди.

Ихтксослашган клкий кянгаи кртиби, > г

оология Факлари доктори ¡¿({¡((«^М. К. РАХИИ:шлов

таящотншг jrarait тавси-у.!

долзроОтаге. И.С.Тургенев иагарзси Парк билан ча'.-барчас богяанган прародитель адкбидир. Екнобаркн, ёзурчи асаряагпда, хатсэда Турккстэн, унянг адабиёги, тарихи, фолькяорн, этногпа-ёг^яси, у'.rjггн, К'эдаииягяга овд куплаб материялтар пвгуд. Зэ?пк, адк5 бугун эмпи давомида Еаркки урганяпга харакат «влгот. Пукга кгра^асдан, ^озиргача Тургенев е&годшшг Шарк билан богглк ¡;ир-ралзра хакпда озарбайгозлик олтш О.О.Гадшемшнг "И.С.Тургенев итоднда шаркона могпвлар"^ мацоласидан булак тадкпксг йук.

Ойкглар пгуни курсагздики, Туркпсгон хаячларшшнг ахвэпг, гэ-рг:хп, гадлкпята, чорнзм аскаряари томонидан забг сии союз адт:б-Е1:пг дпз!1-;аг «арказида тургэн. У Карказий Осисда булиб, Турккстон уя"асипг: чстило ей ляп кампаниясйда цатнагаган, В.И.Даль (18011872), Н.В.Хаников (I8I9-I878), В.В.Верешчагин (I842-IS04), М.Д.Скобелез (1843-1882), Ю.П.Вревская (I84I-I878) кабп2 таркк?-iioc, гуркжунос ояимлар, мусаввирлар, тарихчилар, харбцйлар, пу-пгнгдек, Шарвдинг маървфагпарвар ванили, росспядагя гадздчилтгк хаозкапягавг йулбошчиларкдан бяри Исмоилбен Еасппрали бзлан ганка эди. );атто, Нсмоплбек Распирали маълум муддат ункиг кахсий погуби булган®.

Тургенев И'аркда, Туркистоила булаёттан вокеалапга, чор Рэс-сияскнкнг бу ердаги сиёсатига, килаёгган ки'ларнга узпнгнг глунсса-багкни билдирган. Унинг бу бахолари биз учун катта а>;ам:;я?га эга. Чунки бу ¿[якрлар ёзувчкнинг Г.йрказин Осиё, Туркпстон хап;-ларгт хакида кяндай с^икода оулгянлпгиня курса гадя, "авзуипяг г.ог.-зарблипт, пульт ник идеже к, адпб асарларида Парк адабпётпппнг таъспр;:-ви, Б'арк-рус-узбек одабиёти адаокй алокаларп гараёнпда ушгпг гуг-

0 Гадтаев A.A. Восточные мотивы во твопчестве И.С.Туогсипг»':// Литературный АзсрбаПд;?ан.-1383.-'!59.-С.II4-II9.

0 Канкява м.в. В.И.Даль равно как яексикогпай. -Тбплгсяг. Но-ка, 0958.-С.68; Тупгснев И.С. ГШ1. Письма.-JI.: ш&ЬТЯЯ.-ТЯТ.пг. Т. -С.ИГО; У«й ;ican.-DR4 и.; Дйотпйгин Н-З- 0четете,№>пзэ^гя, ♦л;наккя.-СГ!<\ 0П<9.-О.ISO; 'тьоирмеш и.г. р;:сгпрт:п хуо? З.ВРпстлгекя. лп те шаг ту иное наеледяс.ч:. :Цпу кя, jf»ß л .-т. ?Г. '"i. г--С.?С10,2?Р; т?«гсп<гв И.С. ИСОЦ. сочинения :l-a.v!-a ,т. 'У'.-... -С.К7,'15Г--4ГГ7,р;п-Г11?; щзгюова Л". И.С.Гупгепгр ¡г Г.'[■':"''; // кацапка ватератуш.-iSiB.- "С.-С. 0П5-1С2.

~ГР. -с. 07"; ¡tivoiibo^k г"сиго:<гг г.1 т:* г'" ' '-""-'У " '

пг-Скёта га сгт;гагл.-1С9Т. -1Г>

ган Урнини, рус, узбек суз санъагидаги мушгаракликларни аниклаш муаммолари билан беягиланади.

^адкицогнив.г мацсад ва вази^алари. Ионинг асосий максади И.С. Тургенев.. асарлари ва . хатларига, у хавда замондоплари ёз-гак эсдалинларга, адабиёкцунос олимл^рнинг гадкикотларкга асос-ланган холда уларни янгича назар билан гахлил ккяиб, ада б х&ё-ти ва кгодида шдк катга урин г^гганлигини исбог цилкцдан иборэг. ЕУ мадсад аса куйидаги вазифаяаркк удаалашнЕГ тагсозо эгада:

0- тургеневлар сулоласнникг келиб чикиии Шарк бадан боглик эканвигини курсатиб бершз.

0- И.С.ТУргеневнинг таркистонни ургавгал шарвдунослар, та-рихчилар, дипломатлар, мусаввирлар ва Урта осиё истклоси кагнаш-- . чилари хамда марказиВ осиеда булган чор россиясинвнг фувдролари бнлан ганишшпга харакат ни як б, улар оркаяи' улкамиз тугрясида ууда батафсил маъяумотга эга оулгаяяигияи исботлаа.

0. Тургенешияг Марказий Осиё халклари адабиётига нуда яи-зиккани, %о<$шз Иерозий шеърларига назираларяп прародитель тилягя тартана кидаряб, россияда гаргиб.кйлгаклиги сабабларкни далиллаш.

0. Адиб икодини Еарч билан узвай ботлаб турувчи омияларки курсатиш.

' . 0. Ёзувчинйнг Шарк асотир, рквоят, матал ва эртакларидан фойдашшб^арк.мавзусйда езган асаргарики батасрси'л таддик^сп-лия., ■ ' ; ■..•■.•'•.,'•".'•'■"'•■'

0. ТУРгенввншр Парк, шу кумладая, турки вместе с краска халклйрига му-восабатинианякяа®. • •

0. Узбек адибларинанг И.О.Тургенев ижодйга чизюдога ва ба-диий махоратвдан оа^рамандлигини курсвтиш. ' ..

тшгда бирйЕгчи навбагда Тургенев вводи хацида И.Суятояов, ЛДав-вов, Э.Карвмов, п.КВДйров, Х-Абдуса/лаюв, я.щарипов, н-ЗЗДойбер-гаиов, у.цормагов, А..а.Абдумавлонов, н.Махмудов ва боажа олпм-ларкинг илмиё аиларига суяндик. Шу билан Оирга с-Мамаконов, М.КУьчкоиов, н.Каримов, н.В.Владимирова, суяирвалкев, т.Мирзаев, У.ТУйчиев,'и.рафуров,' Е.ТУрдаев, С.О!®мов из-за оошка узбек ода-би'ётшувосларвнкнг у.ащп тургевевиунослари М.К.Клшан, Н.Л.ЕРО-■дский.' А.Г.Цейглтгн, Г-Б-КУрляндская, С.В.Шагалов, С-М.Петров, В.А.Чйл.маев,'д.К.Шратов,-А-И-Батюго ва бояадяарнпнг, Старый Свет ва Новый свет тургеневкунослари Зеяьдхейи-Деак, Гардкклла спрятсма,

Фернанд ргад, моника парент, фригч ныосларвинг тадкикотларидан нахалюга фойдаландик.

дяссергацияда кугарилган муаммояаршгаг илмий йуналшви ва концепциясини белгилащда назариячи олиылар а-н-Веселовский, В.М.Еирмунский, И.Г.Неупокоева,Г.И.Дощдзе, а.а.Потебня,B.C.Бахтин, дтиониз Дюришин, И.О.СУЛтонов, З.С.Кедрина, з.г.0сманова, Э.А.Каримов, Б.А.Назаров, Б.И.Саримсоков ва бошкаларнснг гажри-баларига с^яндик. уларнинг адабий алокалар, типологий, тарихий-киёоий, умуман, адёсий адабиёттиунослшаса оид асарлари лулимиз-даги материалларни гахлия килищда кагга ёрдам берди. ;!

Мавзунинг трганилиш даражаси ва ишнинг илмий явгилиги. ?л-камизда И.С.Тургенев хакида маълумэт биринчи маротаба 0883 йил 02 сентяорда "Туркистэн вилоятининг газети"да эълон килшган*.'

Лдио асарларани узбекчалаптириш 0925 Яивда "маориф ва уки—-гувчи" курналининг ц-12 к?шма сонларида "Б?сага" ва "тиланчи" ' насрий шеьрларяни славный субой таркимасида берилиши билан бошлан-ган. '

АОдулхамид Сулаймон 0гли Шусов (чулпон) нахалюга ёзувчя иходи-га кизикиб, унянг "Пётр Каратаев" хикоясининг бир кисмини 0928 йидда "чуря низ" /сарлавхаси билан утирган2.

Тзбекзстонда Тургенев ижодашивг кенг урганилищ адиб тавал-лудининг 050 йиляиги билан Согяяк. щу нуносаба? билан 0967-75, йиллар мобайнида унянг 0 гизшлик асарлари узбекчада бооилиб чик-ди5. У лари равным образом й.Шашаров, Б. йлёсов, малик рада он, Шрзиёд дарзои-дов, Хусниддин даарипов, м.Иброхимовлар угиришган. Бунга кадар Тургенев асарларини Хазрагий, рашид АОдулла, Сиддик Мйрсаид, Г.рахимова, М.Усмон, ц.Мусяим, и.йлёсов, Одия рахимяй, ^одкр шрмухамедовлар узоекчалашгирган эдилар. Тургенев асарларининг : таргимаси хакпда ran кетар эяан Еулдош Шамшароввинг хизматлари-ни алохида гаадидша кврак.

* щарипов жуманиёз. узбекистонда тархима гарихидан. револю-цияден оотнги давр.-тошкенг: фая,1965.-5259.

0 Хаййгов с. И.С.Тургенев асарларини узбек тялига тартимз

килиш гарихидан//Таожяма назарияси. Илмий иплар туплами й 00&--Тошкенг: Топдд,197$.-Б.80.

^Тургенев И.О. Танланган асарлар. 0 галдлик.-Тошкенг: Т.ТЗ-

негодное номидаги оадиий адаоиёт нашряети,1967-1975. ■

Ацио иг.одига оулган кизициш мазку р юбялекдан кепан наглец сун-гани Яук. Лота тогиева унинг яна кккита ронанинк узбек га ляга агдарди1. Теспубликашзда Тургенев асарларини узоекчага тар~з-ка килиш хамда ёзувчи игодада иева сузлари ивтлаишши муакмэлг-рига оагишланган учта номзодлик диссертацияси химоя киллкди2.

Еирканча олим ва адибяар И.С.Тургеневнинг узоек адиоларига таъсири хавдда уз макола ва рисояаларэда кисман тухталиб ym:-ган3.

' Щуки таъкидламок жоизки, И.СЛургенев вгодкни чукур, хар моилака гу^ассал урганган тургеневшунос прародитель олимларанинг истай зшларида варвар Шарп мавзусига умуман эътиоор оерялкаган.

Нпнвнг илмпй янгилиги е!ундакя, тадкпког адаоиетыунэслиги-мизда хали унча маълум оулчаган иатериаллар асосида езидди. Еу шарниунослик ва туркшуносликка оид. маъпумогпар адаоаетсуносяют.-мизга илк оор олиб кирилди ва улар янгича, умушнсонки кздр::ят-лар нуктаи назаридан муфассал карао чикилдя. 0Цу Оилан оярга, Тур-

0 Тургенев И.С. Базсор еллари.-ТошкеНт:Еп гваодия,1975.-311 б. Тургенев И.С. Тутун.-Тошкент: Еш гвардия, 0982.-184 б.

^ Маоканова Ф.А. Диалектные да лросторечно-разговоркне первоначальные сведения во языке художественных произведении И.С.Тургенева.:jQic. • •• канд.<¥Илол.н.-Ташкент,1954.-693 е.; Салиев И. Передача оооазоз да стиля по образу адекватное восстановление понятие художественного поо-взведения (на мат.переводов прозы И.С.Тургенева получи узбекские яз.]: Inc. ...канд.филол.н.-Ташкент,1978.-177 е.; Хаитов С. Проолема воссоздания национального характера на художественном переводе(на мат. узбекских переводов". "Записок охотника" И.С.Тургенева). Дне. .. .канд.филол.н.-Ташкент,I985.-I63 с.

® Суятонов И.О. Слово что до великом мастере ^Звезда Востока.-1968. -'5II.-C.II6-II7; Каримов Э.А.'Развитие реализма во узбекской лзте-патуое.-Ташкент: Фан,I975;-C.157-158; Норматов У. Севги.характео, гоя/^узоекистон маданияти 0969.«-I2 декабрь; Худойоеоганэв Н. Хаки-кат курашчиси/^Тошкент оцпоми.-1968.-1 нояорь; Куоаи'елкинлася//Совет Узоекистошг.-1968.-12 нояорь; Аодумаялянов А-А. Обцественно-Сядосовские воззрения И.С.Туогенева/УУч.зап.Таш.гос.пед.ин-т иносг. яз.-таггкент,I960,вып. 0У.-С.85-102; Махмудов М. Бадияя кудоат мева-лзр^Тошкент хацикати.-1983.-3 сентябоь; Кооаев Т.Донов А. И.С.Тургенев ва узбекистон (Адабяй алокалапжшз таЬихиданЗ/^Еухоэо хаки-:-:г.т;:-1974.-17 октяаоь; И.С.Тургенев анъаналаок узбек синод ада-оггетппа (.ТзССР "Еиллм" ианяята).-Тошкент: Узоекистон, 0973.-42 0.; /.бд-т^гоо 0,'уоэдхон. Исгеъ.дод тгозгбаси (Абдулла Кодиоие хикояла-оэст.яти ва улаонянг цпесиЯ тахлилй).-Тоткент:6ан,199о.-Б. -17-7?; Гукг-ат. Угол бок'ш адзо>/Узбекистан маданияти.-1966.-12 но-Ибоохкм. со лоз что до в рассуждении великом мастеое Í/ Звезда Востэка.-19б8. -' II.-C.II5-II5; Ксвойшй ГЛюзакаяон. Табаат куйчаси^Узоеиасгон нонопъ; Шотемис. Игод сахиеалаг.и/У Узбек тилв • »ia6:;Srn.-i97S.-.?6.-Я.46-47. Маовдхсин. Еуюк адибга чаъшл// "зсагясгэн маданаятз.-1963.-4 сенгяОпь.

гг-неп п^одядя тр^эня реалиялар, ГСард адабиётига хос икона ва образликлар кпвгуд экпнляги курсатидди. Тадцикотда, тушнгдек, аг.я^ ягодига Е'арк гуигоз адабиёги, Сард халдларининг эпоси таъси-пя°:."гспласстнл ха:.» плодила карао чикни г а харакаг килянди.

Тургенев мэхигс услуо устаси Оулган. у; яраггпн асарлар, ран'г-бар^нг оорпзлар гупли гиллат адиолари ижодига гаъсир кплган. Рус эгкбянянг Еврзпа ёзувчилапига, гут/ладан, туркийзабон с?з устала-гмт - Мтхтоп Авепов, оэтих Лмипхои, Лбдулла , Шухраг, Мирза-

га л некто 'ЛсмоялаЗ, пооохик Рахим, Мяртемяр, пиримку л-Цодиров, Улмас 0;'э-.оохэз ва оопцзляога таъсяри сезилаоли булганлигя рапида маъ-лу^отлар боо. дяняк.са, у.'/гароеков прародитель ёзувчисянинг асарларидан ■ "Лея" получай Оогг^злар; куп илхэмланган.

Млягазда Тургянез после унинг инодига узбек ёзувчиларинянг му-носаоатя алохядч курно чякияади. Адаоиётимяздаги Гарб-Иарк синге-г зя хякядя х<зч уэъяук ггякрлап Оияцярилади.

Та.гк^у.^нгнг нззапяя ва змапяя ахаггияти. йтаинг назария ху-лзсаларя Парк ва Россия, Туркается ва Рэссяя адаоии алодаларини ургзнягда хагда тахон адиоларя иродини давр галабларя дарагаси-да гэлют яягагца, пульт управления оялан озрга, Марказия Осяё ва россяя ада-сяп а ло1-;зл?ря еялак ооглик оулган оаъзя Опп мася-аларга опдянляк ?:яря?яс, пуналигдда язланяп олпа бораёгганлар учун ёпдам Сераля, де^

Диссертация магериалларидан рус-узбек адабий алоцалари ва

уняк? ургзш:г:.да, олий уедв юртлари учун дареликлар, ада-.

с?." алодалар буйича ц?лланмалар яратиида, методик гавсияномалар тузя^да, адабий алокалар ва адабий муптаракликка оид путь хамда семянарлаони утказягтда, хуллас, И.С.Тургенев ияодини кенг микёс-да ургэняпда фоЯдаланяш мумкин.

Нг"нянг тооя^ланипя. дассертагдая Узбекистон Республикаси фан-лар академггясп А ляпе р Навэяй номядаги Адабиёт инстятутинянг адабий алэдалар ва гаргяма назарияси, XX аср узбек адабиёти, адабя-ё? назарияси, НавоиЯ буляилапштянг куша маялисяда мухокамадан уткззяляД, химэяга тавеня этилган.

Дчссеот_апяянянг_ тагжяои. Таддикот кяриш, уч боб, хулоса ва СоЯдаланялган адаояёглар руйхагидан иоораг.

ДИССЕРТАШКЙШГ АСОСШ МАЗШШ

- К£титда мавзунинг долзарблиги асосланио, ишнинг максад ва вазифалари, мегодологик асося, урганилиш даракаси ва илмии ян гили ги, назарий ва амалий ахамияти, корийланииш, таркиби ханяда маълумот беридци. _ _

"Уеокезий Осиени ургениш Кенбалери" деО

номланган оиринчи бобда чор Россиясиншг Турон заминида олиб бэ-раётган боскинчилик з?аракаглари хакидаги каълумоглао билан адиб турли манбалас ориали мунтазач таниг.Рб борганлиги, В.И.Даль зак Лугансетй), н.В.Хаников ва Б.В.Вереичагиннпнг адябнинг Тур-кистон билан ганигаизщга к^шген хиссаларя, унянг Хо^из Ороз;г" .шеърияткни Россидда гарриб.этганлигп, русчага тарника кнлиниек-га бошчилик килганлига адабий, тарихий хуггаглар, ^акглар асоси-да батареил ёригилган.

Тургенев Оренбургда иплаган, Козотостокап иззяб чкдая, тур-кий тилларни ^рганган, россия-туркия урупида, Хива юряекда япти-рок эгган В.И.Далнинг* «?л осгида иилаганида2 увдан туркпйзабзн халцлар хакдда много Kfu маълумотлар олган, аГапцса, уникг Казак Луганский гахалдуси билан Шарк мавзусида ёзган асарларики укпга-нида, Туркис т он, ?умпадан, Хива хонлиги хацкдата таеаввури кенга-йиб, кизиадпга оргган.

Ёзувчинкнг ТУркистон ¡гугрэ^ияси, халцларянинг урф-одатя, московад ва кктлоклари, давлат гузилиши, квилок хугалиги, иклими.сав-до ишиари бияан ганишшида, хусусан, Еухорэ ачирлиги тугриевда муфассал маълумогга эга булишда унгаг "ккрк йиллик дусти"3,

шаркпунос олим Н.В.Хаников4 алохида урин тутади. Адиб дустинянг

«

Модестов Н.И. Владитго Иванович Даль во Ооенбуоге.-Ооенбург: Труды Оренбуnr.Ученой Архивной комиссии. Вып.ХХУП,1913г9г е.; Фетисов М.И. Литературные своя рука России равно Казахстана. 00-50 годы XIX в.-и.: Изд-во АН-СССР,1956*-S23 е.; Евстратов Н-Г. В.И.Даль равно Западный казахе тан//Уч. зап.-Уральск ,1957.-Т. 0У; Вып. 02.-С. 042-260; Еессаозб ?,!. Зладюшп даль. Изд.2-е.-М. :Сэвоеменник,1972.-266 е.; ймеяъченко и.Р. З.И.Далъ да восгочнне языкиу/тюркиз'П! во зостэчно-слчвяисктпс язгна--.-;!.:'наука,1574.-С.1о4-179; Щомухамедов М.т-С. Пугшн, Чкалов моя особа эренсуржаы.-Ташкент:бан,1984.-С.14-21 после о.

% Леоеттсз ТУР генер.-м.: 'голодая гвардия, 0990. -С. IS6. v TSVtbSSS и.С. ПССП.Письма.-Л.: бездна премудрости Л956.-Т.'Я1-кн.1.-С.384 "* •■'а'илгтясзЕпнр егя»'отоггясд гзскяСларгз борпб гак,»-

:%-:Г-:окагоз ?.л.' '?cckbs тешсеого есэясхогдпнкя.—VT:

Г?.о-гт.?эг.т,гпт5-он изд-за нэута,1Э/Р.-С.63-£6; "алйтя н.5.,~аеса-тяг -..т.. в.£авы?-;эз-востокэвед ваш покорнейший слуга дипломат.-м.:гл.сяд.вост.лиг-оы

Турине колер хакида ёзган илмий асарлари ва маколалари* билан танип булгая.

Ханиковнинг илмий фаолияги диссертацияда кенг ёритилган. Еиз у Еухоро вмирлигида экспедицияда (1841 йал август-1842 апрель) булганидан кейин Санкт-Петербургда эълон килган "Eyxopo хонлигвнинг гавси£и"(18<13) асари хаквда суз юрятаяаз. Еу кигоб-ни укиган кипи 0840 йиллардаги Еухоро шахри ва вуирлпги тугряси-даги барча саволига гавоб топадп. Кигобда, айникса, харбий ада-квятга колих маьлукоглар куда как куп. Мисол тарпкаекда адСчдяглаар-кл келгирамиз. Еухоро амиокигида яшовчи 07 та узбек уругларяникг ноки (58-66-бетлар), узбекларнинг ташки куринист, кийининтлагзи (66,167-168-бетлар) амиржкда 09 та тахар борлигини, Еухоро иах-ри 09°46 пшэлий кенглиада, ©зрро оролидан шаркий узунликда коЛ-лапзгентшгини (78-73-беглар), Еухоро тахрида II та дарзоза борли-гя, уларнинг в отношении рала гида гп мае ос а хадида (75-бет), ср каццони 0739 таноб гканлиги (81-бег), шахар Шохруд аритадан сув ичишня, ша-?;зр ичида арякиа 02 та иупряк цурилгэнлигини, 03 та хэвузда сув саклашгаяки, иахарда S60 та купа борлигини, акирнпнг саройл(зрк) 02 таноб FofiHii э га л паши (79-82 беглар), амирликнинг ахохиси тах-г.-инан 0,5 миллиончик эканлиги (223-6.), аиирнкнг сарбозласп тахг.и-нан 00000 насТарлигини, улардан, 0000 тасида тепкялп yi<; стар ?;у-рол борлигини (I8I-6.), амирликнинг чегараси муетихга.': эмпс лишни, бу эсаа европача таълим олган аскарларга ... гучлп тусгк бужа олмаслиги (ß-öe?) кайд килинтан.

Иуни айтиш керакнл, Чкалов генегал-губернатори д.перовский махсус тапширикларни багарувчи чпвэдож н.в.&'никожп Fv Хорога келаёгган поездка га улкикянг харбпП ау.апптга ;:о;«к галдеж ларвни уртонзш учун кушб юб орган. И'лркпуиос- насчёт ЛИИ, госус "!:-нпков генерал-губерваторнинг ипончиня тупа оклаб, вклрьдата иг-

0 Ящиков Н.В. Описание Еухапского ханству.-СПб. ,Н ЛР4.';. -279 е.; городское упоавяение во средней ksv.w// 017 риал гадееттеш! внутренних -де л.-1844.-ч.6.-С.ГМО-ОГ)'1; 0 касолетл 0гпт.':зо!:к> с: •:-пой, занимавших Внутреннею да Малою оодгох^Зронпл wwkwccit« внутоенних дftйi-I844.-ч.8.- "'10• - С• 0-GÖ; Потгзкя исч<?:зцот">1 /я :.;:»')-го с оукавов Сяр-ДяоьВ/^Зуона л ос? зе Повел геогптТкхчя Сое;;..:::. -Лондон, 0846 (инглиз" гигжа); Г;а:*,пп!;пк.д (рассказ оч'>.ь::д!п)//Г';,' еккй хромой ,-1868.-'."'IßJ. ОРД. изд.: СПб.: Б.и.,КСС т-з Си

Bs кяъ;:уг,;огпап кукпдагл !.:йц(5здпн в рассуждении линии: Х.чдлТим H.A., раа-С1дзна И.О. уснккбп-востокочод ваш покорный слуга дкяла"3£. : Гл-'Т«г-я госгочной гятэрагуои »здатсяьстг^ч Наук;;, I977.-C.

ооротлардан тащари, кптооидя амирлгш.а ол~С оэродягт- э*. rv-.кг,-ликдаги иахар ва чиплочларкя оорловчп Рулпао, дате, невольник вслед сгх-родаги кзщуклар, а^опякинг эгняк таркпбп гурпгсядп г\-лпк гаът::~ транжир берптп бвлан чекланмасдан, ачпрлякнпнг, Бухорэ. ва св'*а?чг.Е.~ шахарларгщинг харатасики наглец илэва килгаи. туркггсгоннп óoozí эяигсга'тайёргарлик курип ва встпло килпш гараеякда г^наковппкг кптобдари, кацолалари, тузган хариталари чуялэнпа вэзпсзстгнг: Оэ-гзртан.

Ханиковнннг иводн адионя улкамизнпнг хаета бзлан таш:г:тпр-гаа асосий маноаласдан бири уларэк Тургекевягнг асарлггпяа верно-на рух, реалияларнинг акс эгшща катга дело уйнагак.

Тургеневвкнг Туркистон хаегини говорят кур ургсншлвда, цчнпкгзэк, кусаввкрлзснинг, чунончв, улка^изнянг Рассея гчсарруСпга ронбозлин курсагган баталист расе ом В.В.Берепчагпннпцг scapzf.nts обормот сословие функция уйнагая. Адгсб рассомкш-:г Туокксгон хяётг: гасвгтр-ланган барча суратлапини курган. У Паопгда тузплган "Рус рассо::-ларининг узаро ёрдак чу.татаси"никг когиби булган пептида Bepeir-чагин асарларини гаргаб чилиб, икки локальная карта оракциянинг пойгахткда мусаввир раемларинивJ кургазмаси булиб утипига ёрдш.глаиган. Г'^и-га чарамасдан, у рассэи асарларини тулич хачичат деб чабуя чкл-маган. Чунки Береичагин уз эсдаликларида* прародитель сэлдатларананг "чахрамонликларини" несравнимо берилиб, завч билэн тасвк-рлаган, махап-лкк ахолига булган саябий муносабатини очич ёзиш билан бирга, босчинчиларнинг харакагларига баъзан муносиб бахо берпб, "бяз, прародитель вахшйлари..."2 деб узи хуй сафларида булган истилочиларнинг ким эканликларинй тан олган. Турган ran, Тургенев Береичагин ü?o-дидаги чара:;а-чаршиликпарни яхши бплганлигя учун чор вдкукаги-нинг босчинчялик сиёсагини куллаб-чувзатлаган асарларкня хаччо-ний, реал хаётни тасвирловчи санъад асарлари деб чабул чилиаган ва'у.ларга "анча чуполроч"^, "анчагина чупол"^ деб бахо берган.

* Верещагин В.Б. дканкект>/санкт-петербургские ведомости.-1868.-3 январь; с Петербурга давно Ташкента//Санкт-петеобупгские ведомосРИ.-1868.-17 жв.; 01 янв.,2 ^евр.; Из пугепесгвп.ч согласно Средней Азки//го'лос-18В9.-4 апр.; с Оренбурга до самого Ташкента. 0867-1868. -СПб.; Б.И.,1874.-118 с.

0 Верещагин В.В. От Оренбурга вплоть до тапкенга.-СПб^Р^ЛВ74.-С.51.

Тургенев И.С. ПССП. Письма.-л.: НаукаЛЗбб.-Т.ХП-кн.j.-n.

rjgj

0 yjpreueB и.с. ПССП.Писька.-I. :наука, I967.-T.ITs-кн-2--С. IÜ3.

Россияла'шовинизм зур бсриб таргиб кялинаёгган, Вярешчагин асар-лзг,и "прэпа илмлакзтлэри, 'Лмерикада кагта муваффакият козонган г:з:':тда ёзузчининг уларга бундам бахо бериши, биринчидан, Туркис-тсйня ЛХГ.П1 билнпаня, икхпнчидан, ТУркистон халкларига хайрихох ■ эканлигяни бяддярадп. '

Берспчагин асарларкиинг кургазмасини гашкил зтшцда фаол кптнагганя хамка Тургеневнинг расеом асарларига сергак куз бя-л'к боняб, уяарня ганкядий иуктая яазардан бахалаши ёзувчишшг -7.7 г.;:;! со тонн:: г;кчакя, долг кузатувчи сифатида урганмаганлигини, бг.тп-::т бу бо-ада узпнкнг мустакил, холис фикри краснолесье булганлигини, бу J::;'.p эса упа дазрдаги аксар "экспедициячилар"нинг карашларига б::р-унча зпд эхзнинп ха;л курсатади.

:1;гда тургекезнкнг Вепеичагин сзхсига, асарларига муносабати-хзн гапкзрк, рассом Кауф^аннинг кулон остида хизмаг .килгани, генерал-губернатор унга каерлэрга'бэриб, .кандай расмлар чизишни бу-гггакл* ёрптилган.

Харбл:" .'/усазвяр булган Вереичагиннинг умуминсоний маз.мунда-гя ва чор бэскднчи сяёсатяга хяз^аг киладиган расмлари нахалюга dop. "алолиддян Сафоев рассом х'акида ёзган маноласини "Верешчагиннинг я:-:кя кяёфася"^ деб агаган ва шу билан багалист-рассомнинг мурак-кгб ягодпга акяк, га гугря бахо беради. .

0Г.С.ТУогенез Туркпсгэннинг таряхи, мзданяяти, эгнографияси-га кязяккбгяна 0,ол».?асдян, Шарк мумтоз адабиётини хамло урганган. 0 ""ахабхоиат" достоня, Оярдавсяй, умар Хайём каби улуг шоирлар-кгнг ¡те ьр лари билан .гаргика оркали таниш булган^, россияда хофиэ Г'эрозя:: пзьрларяня таргиб этган. Адяб 0859 Яили Берлинда немис ггэири, фзйласуф Г.З.Даумер (1800-1875)нинг Х°Физ шеърларидан гар-гпма деб, "хофиз" но'.ш билан нашр кялган икки издан ортик газал-н:г олмзн тялпда Укиб чицадя4. ЕУ иеьрлар уни шу даражада мафтун кякадакп, адяб "ХоФяз"ни дусти, таржинон, шоир А.А.Фетга coBFa кзладаOer уларни русчалаштиряб, тургеневга курсатяб турган. ■ .......—...

-1 "^збекистон республзкасп маоказий давлаг архива.ф.1,оп.31, Д1.ГЛ.

^ C'ioeB П.Верешчагиннинг икки киёфаси^Халк сузп.-1992.-14 янв. литературное наследство.И.С.ТУ огенев. Новые матэ икала да исследования. -?Л:Науха,1Э67. -Г. 06.-С.405-

„"'Бухг'таб Б.71- Примечания/^? А-А. Полное собсаниэ стихотвэ-?энп:!.-л.: оэвптскии писатель,1959.-С.826.

b Тургенев я.е.. ПССП.1ГГС5ма.-Л:11аука,19б1. -ТЛИ.-С.32°

Ёзувчи унин г таргамаларини бир неча марогаба гахрдр киглб, "»-физни Сизга .иавридвда совга цилган эканмак. Худокгаг узя кунгля:.;-га солган экав;.. Еошялмасдан давом эгтиринг...", "хэфязнз тпкг-ловчиларга щувдай з-утунтириш керакки, у укувчилэрни калблнв забг кквсин.*.-. Сизнинг .гаркимаЛарингаздан муаттар хидлар келпб т.ур-син.:.."* деб Фе'тга кайта-кайта гаъкидлаб турган. Бу галаблар Тургенев Хофдзни ха.»-!,'фетна хуй хуркат киляшинк, ХоС"" гг.з?л лирики севганяитш, Шарк шири икоди бияан прародитель пеърхоняарпнк та-ништириш ва Россияда унпнг газаллзрини таргаб киши: учун какча-лик кехна? килганлигйни курсатада.

. Иккивчи боб "Тургенев икодвда каркона 'об разок га лик" деб для а:.:-ланган. Рус адабиети, адабиёгиунос олиылеридан сабок олганимизни. ''йнкбр килмаган хоада Машрвд адиблари иеодпнинг Шарк-Европа-Рос-'сия, Н!арк-Россйя Йувашщдаги адабий алокалар «араёнида прародитель ёзуз-ч:: ларя га гаъсйрй ХГХ асрни прародитель с?з санъагида "о лиги аср"га а?;ла--нйшида хаи аяэхада ахамиятга эгалкгаш И.С.Тургенев ирододз па-р-кона Ьбр¥злиликнй гахдалэтпи оркали курсатишга харакаг кплдяк. .

■'•Адпбнпнг £!аркда кизякишида' а?д од лэпгшинг келнб чивдш Ол-тин"'Урдадан 0440 Йиада ;князь-Василий Тёмнийнинг хззмагяга угиб, 'ксаВйЕлар (христиан) динини кабул кяяган .татар мярзаси билан • ЙоУга&Жги' ^ам 'маьдум предназначение уйяаган. Шрзакшг асл зсш маглум ёмакг» ЯДОш^ "Иван

:<|Иван(йоанн) Турген"® деб ёзса, Ю.В.Лебедев '"'-татар гкирзаси':'Лев'Тургён прародитель фукаролЕгшхи кабул кялиб, чу-кйнтирилгач-,' Йв&н' деган исм' овди"^, - деб «урс'атган•

-• асрнйвг 'Ур¥адарйда' ¡гагарларда-Лев' исмкии булганлягига вшонит;:кйЙин. Чункй бу даврда Олтен Урдада мугуллар здкмронлик й'лйшган. Сарой а'х'ш,' зодагонларнинг купчилишни туркийлар таш-кял адглган. ♦

Гахкиниииз'ча, прародитель княз'инииг хизматига угган татар мирзаси-нянг исми Арслон ёки Иер будган булса керан. Руслар эса унинг ис-мйни гаршма'-'Диливганга ухшаДци. Балки увинг фамнлияси туркииза-

Ту'ргенев. И.С. - ПСЯЬПясьма.-Л. :Цаука ,1961.-T.1I1.-С. 074-375.

.__^ Львов-Рогачевский В.Л. И.С.Тургенев.-Л.: Госиздат,I926.-C.

00. ч

° Баскаков H.A. Русские с'амклии тюркского происхождения. Главная чтение восточной штеоатуры изд. Наука, IS79.~G-I5c

055. .

* Лебедев Ю.В. Тургенев, Цояодая гвардия,I9S0- -С.Ж.

край хг-лкларда учрапднгаи тургун билан борливдир. тургеневяар-' лил г эилаваП герЗчда ярки ой (хило л) тасвири борлиги варвар у паркинг Гг.пц" билан узвпП богликлишга дали л була олади.

0 "лкбншхг отаси у а иаяарасини яхгаи би лган лиги. туфайли •':.С.7.7ргец-п '«ллда кейинчатк Лазарев склад гиллари. инстит^

яГ.лан?:гр:1 лган хпаузенинг лансионида палестинец тилини урганган*.

Туаг^ксв асарларида гаркана образлилик оркали Ц'арку Рарб ру;;:: надар уирунлапгонки, езувчи кахрамонлари-- прародитель :-::::г::сн габпзгя, характеря, саъй-харакэтинщг ботяняда варвар бяз "з"!г:г-::з, яъни 0''аок, рухини курагаз. Щаркока образлилик адяб г-са^ларякунг сарлзвхаларн, образ, характер, персонаяларнинг но-уларнкнг гчяи элаг.-и, скгет-?.абула, лисоний-яексик бирликлар* д? :-:а:-'оёЕ буг.ади. Ёзувчя асарларида Цапрнкввнг узига хос белги--..?',:•, сузлвсг :слаги лган лиги у книг Пзркка булган эхтироминя.суз, :''ора, 5'«у;:лаитяриб айтадиган булсак,пшркона реалиялар

(парк'на белгзлао, узига хосляклар, хос белгклар) русия фарзанд-ларл калб::дак, тилядан говорят кур нееврей олганлягиия, бу ходиса Машрик-н::нг ?оссг:я /гётида, таряхида, заданий ривэкланишда катта урин тугганляггшт курсатади. Тургенев асарларида шаркона реалиялар . кузга гаыланиб туради. а.?никса, калиб чекшпя, хаёти Шарк билан г бэряяк кахра'.-онлар, образларнинг тасвяряда аник сезилади.

Ад:-:б крэденин'г бопяакии давридаёк паркона реалияларга муро-?аат кплган. Бу эса унинг асарларида иаркона образлиликнинг ку-чайигяга хиз:.:аг килган. Тадкяцотда улар багафсил тахлял эталди. КуНяда эса айршларяни курсагяб утиш билан чекланамиз.

Тургенев "йрасязая Мечлик Касьян"(1851)да Хумо куши образи-ни ^акаггина паркона реалия, халк огзаки ижодининг таъсири сифа-тяда куллаг/асдан, Парк халклари хаётининг гимсоли сифатида тас-Еирлаган.

"Тутун"(1867) романида Созонт Иванович Потугин образи орка-» ли мавривда авваддан. маданияг, фан ривоглангани хакида "барча аввалги уйлаб топганларишз бизга Шаркдан кяриб келган.. дея

х Клеван М.К. И.С.Тургенев.-М.-Л.:Академия,1934.-С.20; Ба-змякц А.П. Лазаоевсхий учреждение восточных языков.-М.: изд.вос-т очной лятератуш,1951.-с.12; Лебедев Ю.В. Тургенев- -М-: Молодая гвардия,1350.-С.51-52.

0 Тургенев И.С. ПССП. Сочинения.-М.-Л.: Наука,1965.-Т.1Х.

-С.223-

улкамизни россиянинг ривэкига таъсири устявор экан липши таъкад-лаган.

Ёзувчининг асарларидаги баъзи бир эпизодларда пагкэка об-разлилик шу кадар кучлики, .вокеа россияда-булгтб утаёггянляиян билсак зсам, куз оддимизда гуркий халкларнннг вакилларп раздала-нади. ¡Яасапан, адибншг "оталар ва болалап" близкие отношения равным образом кахрпмоккнпЕ? фамилияси Базаров, унинг падари бузруквори яаккда ёвуъча "чол бухопоча тун кийиб, бе лини румол билан борлаб ош:б, полпзда зур бериб иклар эдп" деган. Цахраыоининг отасикп фаиншяси охламон База-ровлигини, у сахарда гуриб, худди туркпйлаодск.чопон кигаб, бел-бог боглагани холда полизда милаши мехнаткаи ¡Гарн халк лапина эс-латади.

.АДябнинг кахрамонларидан Авенир ("Улим" ,1847), Чертопхакэз ("Чертопханов ва Недопюскин" ,1848), Он:огин Кирилла Матвеевич ("Ортикча иштнинг хотира дафтари",1850) ха бош«аларнинг худд:; Базаровдек тун кийиши Шаркнпнг таъснрннигша куосатпб цод-асдаи, асарларда сквер возлюбленная образлиликни ёркинрок на лигами таь.мгклаган..

Тургенев образля ибора, аннкроги, Бабурин ("Лунин ва Бабурин", 0874), фашлиясг орчали Захирндцин Пуха?,¡.чад Бобурнинг нол;и-ни хаи киссасида зикр этган. Адиб Бабурнншшг "бобокалоси... хинд шохи Бобур Белая Кость"-'- деб ани« ёзган. Ыаълумки, Белая Кость туркий халкларда аслзода, зодагон, юкэрн табака вакили каъноевни билдирадйган ок су як иборасинкнг сузмя-суз гаргимаск-дир. Бабуришшнг портретини тасвирида, фикрлашида,узини тутииа-да, айникса, аёяларга муноеабагида Шар« халкларинккг миллий узи-га хослигяга, одатларига ухшашлин бор. £акрк.:изча, "Бабурина", . "Нижнее Бабурино" атамаларининг пайдо булшпи хамло Россияга Бобурнинг элчипари таириф буюрганларидан кейинги фаолияглари билан Отец Небесный лак. ПДодиров "Авлодлар довони." тарихий романида ложь багаф-сил-ёритган2.

Тургенев Амир Темурни инсон, шахе, саркарда, давлаг бошш-ги сифатида хуркат «илиб, асарларида унинг совгаларини олганлар-нинг фарзандлари со^ибкиронни фахр билан эслаб. вришларичи акс аттирганидан'-таткари, дустларига йуллаган кактубларида Темурнинг йорисларига'хурматини очик ёзган ягона прародитель адибидир3.

* Тургенев И.С. ЛССП.Сочшеяия.-М.-Л.:йаукэ,1977.-Т-Х1.-С:Л92.

0 К.: КВДИоов Пиримкул. Авлодлар дованя.-Тошконг: Адабпёг га сан-ьаг нашриёти,1989.-Б.42.

0 К.: Тургенев И.С. ПССП.Ссчинемия.-М.-Л. :цау:-:а,1^Ё7.-Т.лП1. -С.382Г Тургенев -И.С. ПССП.Письма.-Л.: Наука, 0262.-Т.Рг.-0.105.

Ахиб Г'йпк дунёси.кусулион маданияги асоеларини простолюдин урганиш-га xaccxir вдлган. У I8GI Еил II январда ^афизня шеърларини гар-г.:::э кплаётгзн А-А-Оетга ёзган кактубида "Ло плоха илоллох Щ-ха:.':,:адур расул оллох" - Фетдан башка Фет йук ва Тургенев унинг ла^ралбарпдир"*- деб оеггэ хазиломуз мурогааг цилган.

Ц:":'.'ок - ислоцдаги бэк рукн, яъни Оллох гапафгщщ багаргтяя-rrj :::крт цклиб куЕилган £арзларнвнг йпршчаси. ■ "Ла илаха кллалло-ХУ :;уха:::/ад у р~расулу ллэх-ана'шу иймонга кирадиган энг мухим, ихлос Сил?н айтган одам мусуллон хисобланадиган калшадур. Тургенев ана пульт Сарзнинг таргиггасянп хамло бишшши зъгкборга олсак, гдибкпнг пело;,! динига, маданияги га катта кизикшп билан карагани-гз, унинг гаълнмогпни урганишга харакат кчлганига амин булампз.

Тургенезнинг "Насрий шеърлари" тюха-матюха жанри,-пакли, тузилиии билан узок утикшга бориб гакаладиган, асрлар давомида Еареда саПкал;ганпб, такоииллакиб, авлоддан-авлодга утиб келаётган.халк OF3ai-;r' ¡тгодининг энг яхши хусусиятларини узида мугассамлаитир-газ Напри; хикояларпга ухиаитидзд тавдаои, мавзуларнинг ранг-ба- • ранглиги варвар Шарч хикоят ва ривоягларяни эслатади. Айгиб угллга-к:;дек, бундай ухиаслккларга адибнинг француз^, рус3 адйбиётларк-дкгл Еарк асарларидан килинган таркималар' , уларга. гакяидлзр билан таяиплиги сабаб булган. Иунянг учу пишущий эти строки хамло "Насрий шеърлар-дан" "С(Т1тякс"(Г878), "Икки бой"(187С), "Кзргига"(1878), "Шар« яф-сон?сц"(1878) Шшркк эргадлари, аксона, ривоят, хиксятлари асо-сзда сзилганлиги билан акралиб туради. Бяз бу уринда "Шарк афсо-нася" насрий теърини тахлил эгиб угавдиз. Унда сарацин халкинпнг

маданий бойлиги булвдш "Минг бир кеча" эртакларипинг таъсири сс-зилиб т^ради. "атеокн, бош кахракошпшг исми Паъфар. У уз интп-=дэри шаг сехргар чолшнг ёрдамида халата Хорун ар раиэдга ваз:тп буладя. Бокеалэр Бардод шахрида бугаб утиии, юкорида цайд килинган муштаракликлар, асарда.шаркона ибэралпрни шилатишчкшшг узи-oi; И.с.Тургенев "Епрк афсонаси"ли'араб фольклора, аницроги Л'.Гшг 0¡:o кеча" эргаклзридан олганлигшш курсатзди. ,

Еу (Т:икпи!'кзци, яьни. Парк, адабиёти ТУРгоневнин? бадиий

0 Тургенев И.С. ПССП. писыла.-л. :кадка,J962.-T. 0У.-С. 085;

0 Кубпчёря п.Н."Восточная""повесть во русской яизрагурз ХУ1' хека/^ХУП век. Сборник 0.ЧЛ.-Л-: АН С0СР,19б2.-С.й92-2й7.

относительно

хоратини тасалишида катга урин тутишки здкбикнг пана бу с^з кари нахалюга гасдиклаДди:'"... <5из, славянлар, баьзп бяр нарсал^скп, аникроги, мавзуни аниклап ёки бирданига кугарвб чтдао мазсэпчта-ни Шарвдан ("1001 кеча" ва бошкалар) мерос кялпб олгаш'из"*.

И.С.Тургенев деярли барча асарларпда шару,она реаляялзр, зеленое богатство дьявол а отражение ли обличие лардан йойдаланибпгаа кэлкасдан, Мапчикнинг афсона.ривоят ва эргакларига варвар мурокаат килпб, прародитель кятобхэн-ларини араб, форс, туркийзабон хадклар огзакя игод:: Ли политура ганп;:-тиривдан гаикари, умоининг охирги йиляаркда бевэспта Парк сига багишланган асарлар варвар яратган. "Лейтенант зргунэзкннг саргузаштлари"("История лейтенанта Ергунова",1858), "?;э?яялзу," (II)"("Дрозд(Ц)"(1877), "Тзимнинг ва бргоналарнинг хо?по=лаги-дан глазет пар". П кис?;, "таваккалчи" ("Отрнвкн с восг.эгг.кнн;:2 ^-з'-их равно чужих", п часть. потчаянннГ1"1881). 'Талиб севгп к:"пиг;г" ( "Песнь трряествувдей любви". 0881), "Тагом. тургеневЕпнг э:с::г-ги хикоя'си" ("Конец. Последний эпопея Тургенева". 0863) асазл?-ри ва "ойна"("Зерка:.о"), "охирги Еодугар" ("последний кзлдуе"), "Одамхур" ("Лвдоед"), "Иуда куп хотин" ("Слнпког, :.;но?о ги.н") оперетталарининг либрсгголаря пулар гукласидандгр.

■ Диссертасдаяда б.у асарлар багас£сил тахлил килпнган. еу становище эса адибнинг шаркона асарларни эслатиб-турувчи, пап:;ока рух етакчи булган асарларидан 'Талиб севги кушига" ва муаллиёнпнг фалсафий карашларини, Шарвда эдносабагини аничлазда ёрда:.; беса~ диган "рраялоц"®) хацида суз гаритампз.

"ТЪлиб севги кушиги" купгина Еарк зргакларядек бир сенгп тарихига багииланган. -Киссада -паркона рух, тасвзр, реалиялар Валерия, Муций ва унинг хизматкори соков малайялик икона лари билан боглик.

Валя Маирнк эргакларидаги аксао кизлардек гузал. У пар-кона тарбия курган, паркона мухигда усган кизларни эслатиб ту-ради. муаллиф ГДОцийникг портретный обормот паркликпарга хос куриппп-да: корачадан келган, литосфера сочли, кожица копли^ деб тасвирлаган.

У севгилиси Валепиянинг За б равным образом ига турмуига чикканини куриб, севги изтиробларини унугиш учун Машривда са?:арга нунаб, беп йиддан кейин катга бойликлар билан кайтиб келадк. Муцпй Парк

0 Тургенев И. С. ПССП. Писька.-Л.: Нау:-'.а,1965.-Т.Х.-С.55 Тургенев И.С. ГГССП. Сочинения.-Г;!.-лг. :Нпука,1067.-7-1:

сехргарлаоядан олгзн сабокларя, "голиб севги кукири" деб ата-лсдлган мусяка эркали Валериянпнг онгига ва ботинпП шуурига таъ-сг.р к.чляб, унянг севгисяга г.цтаароаф буляшга харакат хер бошлай-де. сехрлп куйкянг гаъсирнда агойиб, гаройиб вокеалар содяр була боглаГдя ва асар глуцишянг улими билан тугайдя.

ддкб кяееани "i'SHTBciüK хякоя"*, "ятальянча такляд"^, "ка-диуий. бип итепьянча хулёзиада иуларнп укиган эдим"°, "итальянча аксона", "ягальянта лазил", "итальянча новелла"^ деганига, асар пргсокагларига ктальянча ном бэрганяга, Авзония манзарала-рянл тасвяртгаганвга кара.'?асдан, асар таркона мотив, реалиялар зсос5:дй лратялганшга, пардона лафоснинг кучлилиги учун Шарп палзуся егакчи урин эгаллаган. .

"^ораялок" II насряП иеъря 0877 йивдаги Россия-Туркия уру-га .'¡уносабатп бялан ёзилган булиб, адпбнинг урупга, прародитель соддат-лар'лнинг уликига кар?шларини узкда иусассаылашгирадя. Адяб уруш-дггп нчТОекйягсяз лпклар учун чор Россиясн акаддорларини, буюк княсьлзрни аъблаган5.

И.С.Тургенев чор монархиясцнинг Шарда олиб бораётган бос-Кинчпляк сяёсатига ыуносабатшш бплдирнб, дустларига ёзган хаг-ларида "бу ииларнинг хаммасига анчатена нзхуш нудтаи назардан караоки давом эгтираёгган лапши*®, "... бизнинг Паркдаги кулок эиггтеаган номаъкулчидикларимизнинг шарофаги билан - тан Узш.щя рухан.я:уда ёмон хкс кклаяшан - хеч кшши курмаслнк, хеч нарса-ви эшгмаслнк учун кандацдяр бпр уяга бергашиб об контуры хохяардил.

Еундай пайтларда узккгшшг хасраглариягни юрагингда саклаб, хеч кимга айтоаганинг кагкул"^ деб ёзган эди.

Рус олиилари адибшмг бу сузларини россиянинг Туркпя билан буиаётган уруидагк вакганчаляк мардубияти билан. борлашгян®.

Йзувчининг оузлари, унинг прародитель хукуматанпнг Шарэдагя зура-в дьявол ли для сибсагпга кандай караганлигядан тагокари, чор шпзрияст; нстилочилин сиёсаишшг "азобпни чекаёгган Гуркклгон халкларага

0 Тургенев И.С. ПССП. Писы.!а.-Л.:Наука,1368.-Т.ХЕ!.кн.1.-С.70.

I Уша ac.ip.-g.H9.

" Тургенев И.С.ЛССП.Сочинения.-I.!--Л. :]1аука,К67.-Т.)1!.-С.53.

0 Тургенев И.С.ПССП.Бксьмаг-Л. :IiayKa,l9G8.-T.:aL:.KH.I.~C.I45, 042,151.

£ ТУ насчёт аллель ев И.О. ПССП-Письма.-Л. :Няука,£565.-Т.;т.кн.1.-С.1С£. Й ТУогекед И.С.ПССГТ.Ппськя.-д. адяукя ,isse.-T. Иикп. I.-G-JS1.

хайрихохлигинв нахал намойиш этиб, Тургенев хап кавдай босют'П-ликка карш экпнлигини, хадкларнпнг эпкзн япа'.:'п тараГдор:: згг-н-лигаш курсагади.

"И.О.Тургенев ва узбек адабкётп" деб номлангзн ;'ч::нч1; бг",-да ёзувчя бадиий меросинвнг гахон ацабяй гараёпкга хучг.: ?аъс:т; куосатганлиги узбек адабиёги кис по отношению желанная ккеся": гахлил зтллди.

Адибнинг иеодя ЕЕропа ва А-мзоакн 'ёзувчг; лзрннпнг :;агга б::р гурухига таъсир кияганппгидан ташкари, унянг б?д1:п" ::2хо:~-дг,чн туркийзабон адпблар Мухтор Авезов, Оэтях Амирхон, Дбдулла :-;лх-хор, Г1ухрат,~ Ыирзакалон 01С.МОИЛ1Ш, ибрэхим рахд", Г'ирге.гнр, Л"-римкуя Цодиров, Улмас Умарбеков ва бозкалар бахрагааз бупптак. Тургенев улар га турлича таъсир цилган ва бу таъслрн:: хс'"- кпг-раларини бир гадкикот. доирасида какраб оляа кяйдк. гун::кг учун "Тургеневнингдизлари" яъни, Тургенев асарларпдагп а&ллар обгаз-ларининг узбек адабиёги, хусусан, У.уыарбекзв да год:: га тазе:: с:: хусусида суз вритамиз.

Узбек ёзувчитарининг аеарларп орасида хотин-кизлар образлз-рининг "Тургенев кизлара"га рухан муштаракллги нгктзя нааа^ядзк У.Умарбековнинг икоди а'лохида е нахал пят га эга. Тугой, узбек адпЗп.-гг А.кодирий, Ойбек, Сапд Ахмад, О.Екубов, П-КЭДироз, декад :*_пхтор, рахмаг е&айзий, Ч.Айтматовларнинг гакрибасидан бахра:,:андлигя се-зияади. Лекин унинг "гул ■ согувчи циз"да гузал, "но?.7с"да Зу:.:-рад, "Бахор булу тлари" кинокиссасида Зулфпя, "севгик-севгидяг:.." правда Ойпопук, "Чули Ирок"да Тавх'ар, "уруп ?арзандя"да •Анна-:.'арпя образларп И.С.ТУргеневнинг асарларидаги Лиза За ли тин а ("Гворян-лар уяси"), Акулина ("Овчининг хотиралари" гуркумидагк "учра-шув" хикояси), Леся Стахова ("Арафа"), Наталья Ласунская ("?у-дин"), Леруня ("Голиб севгп купите"), Фекла Цанурина, :.;арпан-иа Синенная ("Бахор еллари"), Ася ("Ася")ни эслагадп. Тургенев ва Уг.зрбеков асарларидаги якин ухшашлик, бу игодкорларнинг лирик усдубидаги хамохангликда хгм курикади.

Баз 0.Умарбеков асарларидаги аёллар образи "Тургенев кязлз-ри"га ухшайдя, дедик. "Тургенев кизлари" ибэраспникг асл маъно-сз нинаде? Еу хавда тургеневпунослар Н.Ивановский, з.Л.Зяпво-г-", ;,.3:ободпк. 0.В.Чехова, т.3.Ковалева ва богкакарштнг гпнр-г:а:г у^гпаЕтяркп гугют: "Тургенев г;~злаод" - усишко эьт:п;зд:: йу-~ Оаггплапга талер, хатто узгалагдан хал худдя пук::

гг;:аб k'.iлувчи rjaxc лардир. Улар Тургеневнинг "ортидча киоялари"-ssk Jtnr'ît" впцт ода!.:ларня харакат килишга ундовчи, маънавий-ру-

>::::: дуне лага: боГ,, сукгги имкониятигача нуракувчи, мухаббат бо-бгтда тпнгсиз, уз гурур, туйруларини доимо асрагувчи бокира вдз-лэрдпр. Чунзнчи, Тургенев ва ?.Умарбенов инодларининг ухиаш, .'•уггарок гяхагяаргши "Лея" ва "Севгим-севгилим" киесаларида :;yp:i™ гупган. Адабаёзпунос одог У.норкатов тугри таъкидлзгаки-дек, ?.У!/апбековкянг "Севгим-севгиши...", "уруш фарзанди" асар-ларпда Тургенев "¡ланерасига явдндик бор"*.

Бу зккп хкссанинг као'акат услуби, иунингдек, аёплар образ-ларп, балки кэ:люзицион ва "сюжет курилишида хамло ухшашлик бор. Ру ухпаптланна фацаг вонеалар ривоги ёки образларнинг кайсидрр гихатидагина десак, бир ор хутухта cfnitp булар эди. Улардаги асо-см": ."уитаракл:п-с аеарлзпшшг умумиЁ рухп-лафэсида нахалюга бор.

Асар cws'QFH "Ася"да H.H. номадан, "Севгим-севгалим... "да ^ктаг." тгладен хпкоя к:гагеади. 0{иссалардаги йигигларнинг ёпларп >;рл.' бар-бярига якпн. Рус ёзувчисгапшг кахрайона уцпгаш тугатяб, хорягга саёхагга, узбек ядпбннпнг кахрамопи - укгав альма-матер :"'уллэш-;зсп билан Япкачвнорга иига кетада, H.H. Германняда тала-балзр байракида гагин туфайли унинг сингкнси Ася бплан, Унтам Яккачинорда шкгаб увдвчияарининг батирув ксча-байрашда Гдв-лон оркала Ойюпук бялан ганишди. Еу ухиашлик <$адат аПрнм ру~ À'îiîi хэлагларда, ггпларда эмас, балки характерлардп, лкънавий . дунёларида, катннпнг услубий ухшашликларяда варвар куринади. î.iaca-лан, H.H. согласен кагъиятсизлик яккол куринса, Укгамда нахал бу хусу-сият кузга гапшвкади.

Oï'nonyK ва Ася хараите ри, талцанидага. муштаракликлар купроц . уларшшг хатти-харакатларя, одамларга мукосабатп, ички ксчжпа-пзтироблапи ва гавдирларида ёркин куоинадл. г.Исол учун, Oíino-пук Укгамга Янкачппор асТсокаскнк, Лея ц.ц. га ляреяей хакггдага эргакшг сузялЛд:?. ася хам, ойпопук охламон хаётда м ковдпрлпнк "оу,~ лзшзди. "Совш.^-се'вгилй.ч..."нкнг пахранони купгпна .опизодяапд" "Тургснскшнг дизлари"дек Пул тутяди.

ЕУ уршда "ТупгенсБншг Ц!1зяар:1"н::нг фявкуяодда гур^атя'.пг.:-гп ва уз максади йулпда сарх^ДОДЗ курячтрйня эсласпк, Лея бчлг-п

^ ¡;ор.'/.;;тот: У.-.прал:;. Сс-вги, характер, роя Ц "зблг.::сг'>;£

Ойпопукнннг рухий одами, такдири, кураи> пули кушгараклиги ойдпн-лашади. .

ТУгри, И.С.Тургенев ва - У. Ума об насчёт засада ссартрида кщорпдагидек мат, дум ухиашликлар кавжуд. Акиэ бу узбек ёзувчпсикикг подлинник я.сэр, янги тидцаги склад ярятганини инкор эткайди. лкспкчл, прародитель ёзувчиси икодига пхлос, мухаббаг У.Умарбековга пух. Щ'вват, берган. иодаверса, узаро ухшашлик "ва адабий геъсир ута курак-каб иеоди'Гг гараён булганлиги боне, тапки аломатлпои, цахра^он-ларнинг jçami-харакати, вокезлар, хаттоки, такдг.рларнннг мупта-раклигвдан хуй инобий таьсирни теран англал: бяр цадар огпр.

Еу иккп асарнинг ыусгациллиги, узига хослиги, аввало ёзув-чиларнинг адабий нияги, фалсафяй концепцпяси, миллпк за'.иш, ха-. рактер ва киёфаларини яратии, галцин этии усдуби, колаверса, зо-кеаларнйнг турли макон ва замонда кечиш билан государь фарклалади.

И.С.Тургеневнинг "Ася"(1858), У.укарбековнинг "Севгик-еев-гилии.. ."(I96I-IS62)> асарлари уртасида 004 йиллпк вак? касофп-си бор. li]y билан бпчга, бу икки асарни бирлавгеприб турупчи ру-хий, ахлочиЁ нукгал.р наглец кавп-уд. Бу иккп асар яратилган давр-кухит уртасидаги ниобий ухпавштк. Рус адиби "Ася"да крспостнэй-лик хзкуцияъ бекор килинга гайёргарлкк олгтб борилаёгган, гакияг ва унпнг одаклари тшдари, тафаккуридага галотуплар, уС-спкп, изтирэбшрини реалистак рухда гасвирлаган булса, узбек ёзувчиси "Севгим-севгалим..."да Сталин пахевга сигикиш даврп, аникро-гй, пгахсга сигинии давридаги оммавий катагон курбонл&ршк тас-вярлайдн.

"Гургеневнинг кизларя"дан фаркли уларок,"Севгии севгалпг.:..." безусловно бои цахрамон халок булади. Умарбеков Ойпопукнинг фогнаси ткм-солида кахсга сиганиа давркда одакяарда пайдо булган бир-бприга шпончеизлик, шубха каби номаргу<5 тукгулар хакида ёзгап. Чун-ки, - хар дандай гамкяг. оила, гурух к'аксадларинвкр ачаяга огили-пикг бкринчи диаграмма бу узаро .иионч, имое-эьтик.одшшг бут булкпп-дкр. Киончспзякк кандай окибатларга ошб келиии нумкшлвггош очига нигятида муаллиф "Севгик-севгилам.'.дагн. бои «ахп:.50Е -Ойлопук халокатиня курсатган. Хотиканвкг бундай тугаетида рг.«зий у.Ш!о б: о. у наглец булса, ксердани оламнянг энг ол:п: швгудогв будггн sec симпатия ыахеигг яыовчевзяик тугнтр, пульт есончсизляк okiiûs-елда унянр иззат-нафеи, кпончи, эътицоди тяу,кврланор окен, j уси г.г.'5б туоган гг^яягдпн, у ш-кмгат гутаб ^уогкн ш:шгл

цйлярг.ян кокни:.:а":ди, янада тугрирогя, уяардан ва^ратлаиади. Тун-:-:п игопчсизликнинг узи тюха-матюха одам боласига катга газо.

Ууялас, М.С.Тургенев ва ?.у>,!арбекошпнг асарларн икки trajín?. за.хгкга ярагплгаа охопли асарлардар. Рус адибининг игодий •мзкта-)':, хает х^иттяни акс эттирип усули, цахрамонларнинг ич-V'i на а гагкя элз':инн тасвир ва галкин килиш мауоратидан Узбек ^д'.г^и бахр?"<';нд булдн. У.Угарбаков адабий таъсир билангина чек-ла::::б F.or'aí:, Тургенев асаоларига yxmnw, лекш шарцона рухи ус-тиг.ог: "епг:::■—сnаг:гли.."7руп с^арзанди" ва бойка асарларни я-.зткб, Т/ аса узбек пдабиёти хазипасини боЯитипга хисса КУШ(И.

Л г •:■::: гадак.отгтинзг.? ояд .'/асалалаг.ни - Тургенев игздини, унякг зркка .'•уносабагини, г7:алса?:ай, адабий-эотогик капашлари-, ;т-р:-;-г>ус-;-збп:: -адабяётк адабий а непостоянно лари гараёнида тутган урнпш! бугукгп гун нуктаи назаридан перископ ва .комплекс урга-, v::.C, диван л кялиг:' асосяда куищаги хулосалзрга келдик:

0. т.'.'пганез кгодкнянг равным образом як давридан умрининг сунгги йилла-рлгяча туркистэн тарпхи,' маданяяти, санъати ва адабиётини урга» ниггга хзракат-кнлиб калган ва бу вдзищт унинг асарларида уз к?эдаспнк гэпган;

0. таргтааячр, "саркова" асарлар, хорияяй ва прародитель игодкор-лапянпнг Ейрккд баглиланган пеър, хикоя, достон, повесть,роман» л=ри, рус. сайёх,, злчи, мах'Тий агент, савдогар, олим, мусаввир, зобнтларанйнг х^тираларл, илмий ахбэротлари, менуарлари, как.ол;, лари, харлгаларя, сувратлари Тургеневнинг 'Ларкни, гумладан Typq загинини англаги ва бгдяий идрок эти'тага асос хозирлади.

0. Нстялэчя-кустамлакачя дунёкараи таъсирида буяган купла<{ прародитель зиёлляаридан Дарили равицда Тургеневнинг Туркисгонга муноса батк-карг:пнарк ягобий, тараккийпарвар куринисга зга булган. У тзряз-Еинг Е'агада относительно ли б борган боскинчилик сиёсатини маъкулла-ка^дз. Аксинча, бу хапакагни танкид килади.

0. Адиб Еарк маданияти ва адабиётини гартаб этиш, уларнинг гахон кикёсидаги урнини курсатппга харакат килади. У марш чванливость соври ХЗга £о£кз Евразия газалларини rapsmia килишга кумаклаиа-ди, уларни'гаргиб килади. .

0- Саркэна эбразлилик И.с.Тургенев асарларининг образ, характер, стогат-\:абу да, бадп1:И куридиии, кахршлоц ва п ере возлюбленная г— ларнипг ко"л, уларнинг ъухяЗ-маъназий злами, езрлавхалар, бадякй-таезт-р:*?. зостталао, лисоЕлй-лекскк бзрлинлар, умуман олгянда,

адиб кгодага паркэиа рух багяилаб тургев паСэсдз ï::'у.::-г-тг-.

0- XIX асрнинг иккинчи ярмя - Тк зсрниаг бэпларл -зча Ги?«.-иипг мумгоз асарларя Рарб, айникса преподаватель 'к-зГ::нчяьг-тс, вагляз) еуз санъатининг рквогига кучт таъспо к;?сатгае. цуз адабиёги шаркона асарларнинг кахои адиб ларя игодигд бзряшида восигачи булган.

Француз адибларининг кахораги î.lauipirii пгодкэрдйпяц::1-г рида рквокяанган булса, прародитель адабзёгз бпр то::окдан псгкокл :-э-тивлар асосида уз укувчиларининг калбинг: 0с.б? дплган Старый Свет налам ахлининг,иккинчи томондан туррядан-тугря араб, Сэрс бери гуркийзабол халклар асарларинпнг гаъсяря осгяда пхсад-д.

0. И.С.Тургеневнинг каркка муносабати, иродидз гаркэна р?::-ниег бадилй янъинос этишя, прародитель ыкллкГ: бадпяй анъзнала'р:: бялэк купгллишб, бкрякиб, янгя адабий-эстетик оламнп ¡сзгга.кгггя?г.г:я ХУДУДлараро, халдлараро алока, муносабаг, адабпй-::адаш:Г: уугта-раклккнинг узига хос курякшшдяр.

0- Тарихий узгарпшлар туфа!"ля XIX асрнянг охярп XX ас'рнднг боиларидан Еарк, шу выкуп ладан, узбек ёзувчиларн р;'с адябляря, хусусан, И.С.Тургенев иводидан бахраманд булпб асарлар ярага бошлашди. Еу айникса, Улмас угларбеков ягодяда яккол иуопкад:;. Унинг асарларидаги лиризм, кахрамонларкинг рухиП дукёсгс, усик луб якинлигидан ташдари, ТУзал, Зумрад, Еупспя, гавхар образларл "Тургекевнинг кизларя"ни эслатса, Ойюпук, Анна-"ария бевося-та Ася'(нАся")нинг гаъсирида яратялган.

Узбек адибининг ютури шундакя, у Тургенев кахоратядан бах-ра»;анд булиб, унинг асарларига ухпас, айнп.пайтда кахра»:онлар;:-нинг миллийлиги, каркона рухи, зачон ва какони прародитель ёзуЕчясянпнг асарларидан кескпн фарк вдиадягЗн подлинник хккоя, кисса, роман-лар яратган.

0. Шаркнинг старый континент адабиётига (француз, нег.'ис, ингляз), прародитель ёзувчя ва шоирларига, XX асрда прародитель ва у оркаля старый континент с;?з санъагпнянг узбек адиблари игодига таъсири гахон адабаёти миллий адабпётлараро иуносабатлар туфайла узлукспз рявогланиб бораёт-ганлягини, бу гараёнда узбек бадииятинкнг нахал узпга хос урнп борлягяна курсагади.

десерта цнянянг асосиГ: казмуни куйидаги ишларда уь акс«-н'1 топ гая:

0. И.О.Тургенев яг'одида Бобур образя/' Узбек тили ва ада-б;:Зт:\-1995. - 0Э-55-бетлар.

0. Во все» на егтап/Правда Востока-1995.-29 карт.

0. И.С.ТУРгекегнинг А^ир Темурга эхтироми I/ Узбекисгон ада-биёги ва ссньатеНЗбй. - 01 апрель.

■1. !!.С.Тургенев асаргарииияг узбек тилига тартамаларн тари-хядая О Республика ёш адаонётшуносларяяияг анъаяавий илмяй ион-¿Г'зреняяяся вещь лари. -Тош!енг.-1993.-77-78-бетлар.

0. Цело;: после Я.С.Тургенев // Еумхурияг ёи адайиёгиуносяари-нпяг анъаяавий игтП кон£еренцияси материаллари. -Топкент.-1994. -45-6.

0. Паркпунос Н.Б.Ханиковнинг Туркистоядагн фаолияти // Т1ум-хуряят ёи адабиётпуносларшиЯг анъаяавий илмйй кспференояяси положение ллаон. -Топкент.-1994.-46-47-бетлар.

РЕЗЮМЕ диссертации Мустанова K.M. "Туркестанские мотивы ъ творчестве И.С.Тургенева (история, влияние, уроки кастерстза)", .представленной бери борьба ученой степени кандидата филологических наук соответственно специальности 00.01.02 -Современная национальная библиография (узбекская литература) равно 00.01.01- Русская словесность

«

Проблема "Туркестанские мотивы на творчестве И.С.Тургенева (история, влияние, уроки мастерства)" остается до текущий табель сполна согласно изученной. По теме написано мало-мальски статей, одна с которнх оттиск А.А.Гадкиева. Но фундаментальной работы, на которой исследовалось-бы давление Востока возьми муза И.С.Тургенева, на срок уже нет. Мекду тек осложнение зта представляет ученый интерес. Именно благодаря тому автор равным образом обратились для этой тепе.

Диссертация состоит с введения, трех глав, заключения равно библиографии. Во введении обосновывается меткость темы, определяются цели да задачи, вещь да методологическая основа,-научная пошзна, теоретическая равным образом практическая значимость'работы.

В первой гяаво "Источники изучений Центральной Азии" держи основе биографических, исторических, литературных документов, фактов доказан участие писателя ко Туркестану, усилившийся на век его колонизации Россией, положение лексикографа В.И.Даля (литературный псе-.!дош1М Казак Луганский), востоковеда Н.В.Ханыкова, художника-Зйталкота З.Е.Верещагина равным образом других, периодики во его ознакомлении историей, литературой, культурой, искусствои, географией равно этнографией, своеобразными обычаями да нравами народов владенья Турана, рействия русского писателя так пропаганде поэзии Ха^кза Иирази на России. ■

Во дальнейший главе "Босточяыз образы равным образом художественность б творчестве К.С.Тургенева" исследуется специфическая восточная образность, и'аасдиая свое ограяекие равным образом на прозе, равным образом во поэзии писателя. Б дяссер-тац'лн повергаются тщательному анализу специфические пользу кого Востока образы равным образом образине-структурк (герои, мифа, сю::еты, темы), восточные ре алии равно т.д.

Исследуя восточную картинность во творчестве И.С.Тургенева, .и'.'.сссртапт попытался установить ценность писателей да поэтов Востока на нелитературной процессе.

Восточная выпуклость равным образом восточные реалии, воплощенные во героях-, на их именах, характерах, психологии, во типе имления, касательно вот и все на сияете и'кошозищ-гл произведений, во их худокественно изобразительных. средствах равно приемах, во стиле - до этого времени сие придает странноватый ориентальный качество творчеству писателя.

В третьей главе "И.С.Тургенев пишущий эти строки узбекская литература" исследовано суггестивность лирического стиля тургеневского письма, психологической структуры его героев, особенно, женских образов, мастеровитость композиционных: построений, ху доностззенного опыта Тургенева нате муза С.Ахиада, А.Яиубова.

Благотворный было знание со произведениями И.С.Тургенева да про УЛнзрбекова, тот или иной создал на узбекской литературе галерею ыенских образов, кость от костей с"тургенс:вскимп девушками", да отля-чй'л^яхея своей национальной психологией да восточной оригинальностью.

В заключении даны теоретические обобщения что до межлитературном взаайовшшзди Восток-Европа-Россия, Восток-Россия, русмая лито-ретура ИХ - узбекская фонд ХХ-веяа держи основе творчества И.С.Тургенева да намечены перспективные пути углубленного репсиия данной проблемы. ■

Основное суть диссертации отражено во статьях да тсзясах, опубликованных во научных журналах, сборниках, газетах республ-лк:-..

0b

EESKISI

Che dissertation of li.ii.iiustanov- "Turkestan, motives in I.S.Turgenev1s works (history,

influence, lessons of mastership]" is submitted for a candidate's degree specialised 00.01.02 - Uodern national literature (Uzbek literature) and 00.01,01 - Russian literature.

The problem "lurkestan motives in I.S.Turgenev's works (history, influence, lessons of mastership)" is considered to be unexplored by the scholars. There are a fev; articles dealing with this theme, among which A.A.Gadjiev's article is v.orth mentioning. But the basic work, enclosing the influence of the Laster on I.E. Turgenev' s works is unknown for the present. Lleanv.hile this subiec presents itself the scientific interest. It is precisely this fact that explains the choice 'of this theme.

The dissertation consists of introduction, three chapters, conclusion and bibliography. The actuality of the pivblca, the statement of the aims and tasks, the subject and the methods of research, the scientific novelty,"the theoretical and practical significance of the dissertation are substantiated in the introduction. .

The first chapter is entitled "The Sources of studying the Central Asia" in which the candidate investigates the biographical, historical and literary documents.

On the basis of this material the author confirms I.S.Turgenev' s interest towards Turkestan during its colonial oppression by Russia and underlines the role of the Russian scientists tuch as the lexicographer Y.I.Bal (the pen-name K.asak Luganski), the orientalist Il.V.Xhanikov, the battle-painter V.V.Vcreshagin and others.

The periodicals of that period reveal on the one hand Turgc-r.ov'c knowledge of the history, literature, culture, art, geography and ethnography, the distinctive and peculiar cuGto.no and traditions of Turan peoples, and on the other hand his propaganda of icteric ghirazi'a poetry in Russia.

The second chapter, headed "The hactem images and figura-iCver.css in I.t.Turgenev's works", is fie voted, to the ycco^-c'.-. of ... c-ULicrn fi: urat ivenet s in the nx-tibr* z yi-oi c i: 0 .>.<-'

r\}-. x.-.i distinctive eastern ic.a£cs and figurative structures (chui-uctors of the books, rejths ar.d legends, subjects tnd topics, eke eastern reality) receive the most serious study in the dic-seriat ion.

itudyir,^ the eastern fisurativeness in I.g.Cargenev's v.ork • the candidate tries to detereiinc the si^nificance and the role cf the v.i'itei's sea poets of the Jsust in the interrext-tiono of t'..~

The eastern fi^ur-ativeness and reality, personified in the characters' ni^es, their innr.er world, psycology, thinking as v. six as the subject and composition of the v.:orhs, the choice of tjie expressive and stylistic r.eans all these facts lend inci easing colouring to the '..'riter's works.

In the. third chapter "l.b.Tursenev and the Uzbek literature the coniidwte investigates the influence of I.o.'Iur^encv's style, psjcolo^ical structure of his characters, especially the iir.a^es of the v.cs2a, the writer's skill of ccisposition, his h±~h artistic value on the creative v:cri: of b.Jikkn:ad, ji.fakubov.

I .b.rurgenev1 b works bad a -hole-sc.ee effect on U.lkear-bekov, v.ho created the gallery of the images of the v.'or.en kindreJ to Tur^enev's lasses", but distinctive in their psycolocy and eastern originality.

• In conclusion the author cakes the theoretical ^enerali;^.-ticn of the interrelations of the iiastern-liussian-huropea::!, Eastern - Russian, Russian literature of the 0$th century - t's.-.c'.. literature of the XX contury, or. the basis of Idt^mt't, v.wk;: and outlines the perspective v;ays of profound disclosing cf this theae..

The subject matter of the dissertation is revealed ir: tl .7 articles and thesis, published in the journals, collected articles, and the republic newspapers;. •

yantikovo.mir-big-shop.xyz zq2.ultra-shop.homelinux.org mxp.ultra-shop.homelinux.org jit.15-qw.ga 2xn.qw15.pp.ua 5eu.16-qw.ml xrh.16-qw.cf o75.15-qw.ga ivx.16-qw.gq ovv.16qw.ga o7r.1qw.pp.ua ilx.15-qw.gq gu7.qw1.pp.ua uez.15-qw.ga lil.qw1.pp.ua uid.16qw.tk yhe.1qw.pp.ua phl.16qw.ga 2hg.1qw.pp.ua 2eh.15-qw.gq uhx.15-qw.ga pof.15-qw.ml gpz.qw15.pp.ua 4kp.qw15.pp.ua главная rss sitemap html link